ประกาศรายชื่อกลุ่มที่ได้รับเข้าร่วมโครงการ

ดังรายละเอียดในตารางด้านล่างนี้ 

  กลุ่ม จังหวัด ประธานกลุ่ม
       
วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ตำบลวอแก้ว ลำปาง นายเมธี   มณีวงศ์
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนตำบลคอรุม อุตรดิตถ์ นายอัษฏางค์ สีหราช
วิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ปลอดสารหมู่บ้านประจำลักษณ์ ตาก นายมงคล เอี่ยมใจ
 วิสาหกิจชุมชนข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์จังหวัดพิษณุโลก พิษณุโลก นายเมธี  ลาสูง
วิสาหกิจชุมชนฅนพิจิตรอินทรีย์ พิจิตร นายพสิษฐ์   ณัฐวิทย์ธัญญา
 วิสาหกิจชุมชนตนรักษ์แม่ไทรงาม คลองเรือ กำแพงเพชร นางสาวอรพินธุ์   พิลึก
  วิสาหกิจชุมชนตนรักษ์แม่ไทรงาม หนองหลวง กำแพงเพชร นายสมพงษ์   เชยชม
เครือข่ายข้าวอินทรีย์เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ นางกอแก้ว  วชิรมน
เกษตรอินทรีย์ตำบลบัลลังก์           นครราชสีมา นายพุฒิธร เติมแต้ม
  กลุ่มเกษตรอินทรีย์คง-บัวใหญ่  นครราชสีมา นายอุทัย มาลำโกน
กลุ่มปักธงชัยไรซ์เบอร์รี่ นครราชสีมา นายศักดิ์ศรี  ล้อมไธสง
  กลุ่มสีคิ้วไรซ์เบอร์รี่ นครราชสีมา นายจำนง  พันธุ
๑๐ ทำนาประณีตศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ ชัยภูมิ นายสว่าง นราพงษ์
๑๑ ข้าวอินทรีย์ลาดพัฒนา 58         มหาสารคาม นายณตวรรษ อินทะวงษ์
๑๒ วิสาหกิจชุมชนไรซ์เบอร์รี่วัลเล่ย์บึงกาฬ   บึงกาฬ  นายบวรพจน์ หอมแพน
๑๓ ข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ร้อยเอ็ด       ร้อยเอ็ด นายวีรยุทธ สุวัฒน์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © Riceberry  Valley 2015