การรับสมัคร


 การรับสมัครเกษตรกรสมาชิก (ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของโครงการฯ)

            ทางโครงการฯ จะรับสมัครเกษตรสมาชิกที่มีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการปลูกข้าวจากเคมีเป็นอินทรีย์เท่านั้น และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้องยอมทำตามข้อบังคับเกี่ยวกับการปลูกข้าวในระบบอินทรีย์โดยยึดหลักของมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภายในของโครงการฯ

 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. จะต้องเป็นกลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนไว้กับหน่วยงานราชการ โดยต้องมีเอกสารยืนยันการจดทะเบียน
 2. สมาชิกในกลุ่มเกษตรกรจะต้องมีประสบการณ์ในการทำข้าวอินทรีย์ และมีความฝักใฝ่ในแนวทางของเกษตรอินทรีย์มาตรฐานสากล มีผู้นำกลุ่มเกษตรกรที่พร้อมจะพัฒนาชุมชนเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ที่มีมาตรฐานสากลให้สำเร็จ และสมาชิกต้องเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นพื้นฐานสำคัญของเกษตรอินทรีย์
 3. กลุ่มเกษตรกรจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีภูมิอากาศและภูมิประเทศเหมาะสมต่อการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ ได้แก่ พื้นที่ในเขตจังหวัดต่างๆ ดังนี้

  • ภาคกลาง คือ นครสวรรค์ และ อุทัยธานี
  • ภาคเหนือ คือ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร สุโขทัย พะเยา ลำพูน ลำปาง แพร่ และ เพชรบูรณ์
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ หนองคาย เลย ขอนแก่น อุบลราชธานี นครราชสีมา ร้อยเอ็ด มุกดาหาร อุดรธานี หนองบัวลำภู นครพนม สกลนคร มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ ศรีสะเกษ ยโสธร สุรินทร์ บุรีรัมย์ อำนาจเจริญ และบึงกาฬ

 4. กลุ่มเกษตรกรจะต้องมีพื้นที่ติดต่อกันหรือในกรณีที่มีพื้นที่ไม่ติดต่อกัน จะต้องมีระยะห่างระหว่างกันไม่เกิน 30 กิโลเมตร รวมแล้วไม่น้อยกว่า 200 ไร่
 5. กลุ่มเกษตรกรจะต้องยินยอมที่จะปลูกข้าวพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่ในระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลเท่านั้น และจะต้องไม่ปลูกข้าวพันธุ์อื่นๆ คู่ขนานกับข้าวพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่เพื่อป้องกันการปลอมปน นอกจากนี้ จะต้องไม่กระทบพื้นที่เพาะปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมืองหรือข้าวพันธุ์ที่ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications: GI) ที่มีอยู่แต่เดิม
 6. กลุ่มเกษตรกรจะต้องยินยอมที่จะปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์มาตรฐานสากลแบบประณีต โดยใช้ระบบนาดำ นาโยน หรือนาหย่อนกล้าเท่านั้น โดยจะต้องลงนามและปฏิบัติตาม “บันทึกข้อตกลง” ของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด

เงื่อนไขของโครงการฯ

 1. โครงการฯ จะส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เกิดการรวมตัวและวางระบบการบริหารจัดการร่วมกันเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ใหญ่ขึ้น เรียกว่า “Riceberry Valley” โดยจะมีการจัดทำแผนธุรกิจร่วมกับสหกรณ์การเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์มาตรฐานสากล ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยเชื่อมโยงกับธุรกิจแปรรูป ธุรกิจโรงสีชุมชน โรงสีของสหกรณ์ ที่มีระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ต่อไป
 2. เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของระบบเกษตรอินทรีย์มาตรฐานสากล กลุ่มเกษตรกรจะต้องปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลง ที่ระบุให้มีระบบ “กองทุนรักษามาตรฐานเกษตรอินทรีย์” โดยจะจัดเก็บรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์มาตรฐานสากลของสมาชิกเข้ากองทุนฯ ซึ่งรายได้ส่วนนี้จะนำมาใช้เป็นเงินทุนในการพัฒนาระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์มาตรฐานสากลในฤดูกาลผลิตถัดไป เช่น การต่ออายุใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น

 

 

ระยะเวลาการรับสมัคร

1  มีนาคม – 12 กรกฏาคม 2558

 

ขั้นตอนการพิจารณารับสมัคร

ขั้นตอน

รายละเอียด

1

  เปิดรับสมัครกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ

2

 ทีมงานฝ่ายส่งเสริมลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลของกลุ่มเกษตรกร ชี้แจงเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการแก่กลุ่มเกษตรกรและคัดเลือกพื้นที่ที่ผ่านเกณฑ์สำหรับเข้าร่วมโครงการ

3

 คณะกรรมการคัดเลือกพื้นที่ประชุมหารือเพื่อสรุปคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดจำนวน 12 วัลเล่ย์เพื่อเข้าร่วมโครงการ และประกาศรายชื่อกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือก พร้อมจัดทำรายงานแสดงเหตุผลสำหรับกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านการคัดเลือก เพื่อการปรับปรุงแก้ไขสำหรับการจัดทำมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

4

ทีมงานฝ่ายส่งเสริมรวบรวมเอกสารสำหรับสมัครเข้ารับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของทั้ง 12 วัลเล่ย์ และยื่นใบสมัครต่อสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ พร้อมทั้งเริ่มทยอยจัดการอบรมความรู้เบื้องต้นแก่กลุ่มเกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับลักษณะพันธุ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และการจัดทำมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

5

อบรมให้ความรู้และข้อมูลแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับการเพาะปลูกและจัดทำมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และแจกเมล็ดพันธุ์แก่กลุ่มเกษตรทั้ง 12 วัลเล่ย์เพื่อเริ่มต้นทำการเพาะปลูก

  

 

ใบรับสมัครและการส่งใบสมัคร

1. ดาวน์โหลดใบสมัคร และส่งอีเมล

  หมดเขตรับสมัคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © Riceberry  Valley 2015