ภาคีความร่วมมือ


๑. กระทรวงพาณิชย์
๒. มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
๓. ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๔. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
๕. บริษัท ธัญญเจริญผล จำกัด (กิจการเพื่อสังคม)

 

บทบาทหน้าที่ของแต่ละภาคี 


๑. กระทรวงพาณิชย์

http://www.moc.go.th

๑. วางนโยบายและจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสำหรับข้าวไรซ์เบอรี่และผลิตภัณฑ์จากข้าวไรซ์เบอรี่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๒. สนับสนุนงบประมาณสำหรับการจัดทำมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของพื้นที่เพาะปลูกที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๑๒ วัลเล่ย์ เป็นจำนวนพื้นที่ประมาณ ๓๐,๐๐๐ ไร่ เพื่อให้ผลผลิตข้าวไรซ์เบอรี่ของโครงการได้รับการรับรองมาตรฐาน สามารถแข่งขันในตลาดระดับสากลได้
๓. จัดให้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และ/หรือเครื่องหมายอื่นๆ และจัดให้มีการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือดำเนินการอื่นๆ เพื่อให้เกิดการคุ้มครองพันธุ์ข้าวไรซ์เบอรี่ ผลผลิตข้าวไรซ์เบอรี่และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากข้าวไรซ์เบอรี่ภายในโครงการ
๔. ดำเนินการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนภาคีอื่นๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้โครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้

 

๒. มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

http://www.princess-pa-foundation.or.th

๑. “มูลนิธิฯ” โดยการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้จัดการทำนา จะให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในโครงการเกี่ยวกับการทำนาแบบประณีตและลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้ได้ข้าวไรซ์เบอรี่ที่มีคุณภาพดี และมีปริมาณผลผลิตในระดับที่น่าพอใจ
๒. ส่งเสริมการแปรรูปข้าวไรซ์เบอรี่ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถเพิ่มมูลค่าและคุณค่า เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๓. ดำเนินการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนภาคีอื่นๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้โครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้

 

๓.  ศูนย์วิทยาศาสตรข้าว, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

http://dna.kps.ku.ac.th

๑. พัฒนาพันธุ์ข้าวไรซ์เบอรี่ให้มีคุณภาพที่ดี และสนับสนุนองค์ความรู้ รวมถึงปัจจัยการผลิตอันจำเป็นแก่การปลูกข้าวไรซ์เบอรี่
๒. พัฒนากระบวนการแปรรูปและการบรรจุภัณฑ์ให้ได้ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ที่มีคุณภาพ ภายใต้บรรจุภัณฑ์ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภค
๓. ดำเนินการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนภาคีอื่นๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้โครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้

 

๔.   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

http://www.baac.or.th

๑. ให้คำแนะนำและช่วยเหลือเกษตรกรในการจัดการกลุ่ม การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ เพื่อความร่วมมือและการบริหารงานของกลุ่มเกษตรกรที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และก่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองได้ของกลุ่มเกษตรกร เกิดการพัฒนาทักษะความ
สามารถในการบริหารจัดการ และชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างแท้จริง
๒. ให้การสนับสนุนเงินสำหรับการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในโครงการ ในรูปแบบของเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำ
๓. ดำเนินการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนภาคีอื่นๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้โครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้

 

๕. บริษัท ธัญญเจริญผล จำกัด (กิจการเพื่อสังคม)

๑. ดำเนินการบริหารจัดการโครงการฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ และเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยความสุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่
๒. ดำเนินการลงพื้นที่คัดเลือกเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ให้ข้อมูลแก่เกษตรกรเกี่ยวกับรายละเอียดและเงื่อนไขโครงการ ดูแลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์เพื่อให้เกิดการต่อยอดทางความรู้ และเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองและพัฒนาชุมชนของตนเองได้
๓. ดำเนินการติดต่อประสานงานกับสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพื่อจัดอบรมแนวทางการเพาะปลูกตามวิถีเกษตรอินทรีย์ให้แก่กลุ่มผู้ตรวจประเมินภายใน (Internal Control System : ICS) เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรสามารถตรวจสอบและช่วยเหลือกันเองในขั้นตอนการเพาะปลูกได้ รวมถึงประสานงานให้มีการตรวจประเมิน แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และให้ความช่วยเหลือจนกระทั่งพื้นที่เพาะปลูกที่เข้าร่วมโครงการได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในที่สุด
๔.  ติดต่อประสานงานรับซื้อผลผลิตและการจัดการขนส่งผลผลิตมาเข้าสู่กระบวนการแปรรูปอย่างมีคุณภาพของโรงสีข้าวอินทรีย์ส่วนภูมิภาค และส่งต่อผลผลิตไปยังโรงสีธัญโอสถเพื่อเข้าสู่กระบวนการบรรจุหีบห่อเพื่อออกสู่ตลาดต่อไป
๕. ดำเนินการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนภาคีอื่นๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้โครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 © Riceberry  Valley 2015