วัตถุประสงค์

๑. เพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล (IFOAM) จำนวน ๓๔,๐๐๐ ไร่

๒. ส่งเสริมเกษตรกรให้เกิดการรวมกลุ่ม มีการบริหารจัดการภายในอย่างเข้มแข็ง และสามารถดูแลตนเองได้เมื่อสิ้นสุดโครงการ

๓. ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เกิดการรวมกันเป็นกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ เรียกว่า “Riceberry Valley” ที่มีระบบการบริหารจัดการการผลิต การแปรรูป และการตลาด และมีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง

 

เป้าหมาย

            ๑. พื้นที่เพาะปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ใน ๑๒ วัลเลย์ สำหรับดำเนินโครงการเป็นจำนวน ๓๔,๐๐๐ ไร่ ในปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดยทุกพื้นที่มีการจัดทำมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพื่อให้ผลผลิตสามารถแข่งขันในตลาดระดับสากลได้ ประมาณการผลผลิตขั้นต่ำอยู่ที่ ๑๐,๐๐๐ ตันข้าวเปลือก หรือ ๕,๐๐๐ ตันข้าวกล้องแพคสุญญากาศ

            ๒. ผู้บริโภคภายในประเทศตระหนักถึงคุณค่าของข้าวไรซ์เบอรี่ และรู้จักวิธีเลือกซื้อเลือกหาข้าวไรซ์เบอรี่ที่มีคุณภาพ ไม่ถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพหรือผู้้ค้าที่ไม่มีจรรยาบรรณ

            ๓. ข้าวไรซ์เบอรี่เป็นที่รู้จักในต่างประเทศอย่างกว้างขวางมากขึ้นจากการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ เกิดข้าวไรซ์เบอรี่ไทยไปสู่ครัวโลก ดังเช่นข้าวหอมมะลิของไทย

 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

            เดือนมีนาคม ปี พ.ศ.๒๕๕๘ ถึง เดือนมีนาคม ปี พ.ศ.๒๕๖๐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © Riceberry  Valley 2015