ที่มาและความสำคัญ


             เนื่องด้วยกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบในการส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และ ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มีแนวคิดร่วมกันที่จะดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาข้าวไรซ์เบอรี่เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสพระชนมพรรษาครบรอบ ๘๔ พรรษา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงได้หารือเกี่ยวกับการจัดทำแนวทางดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ด้วยการสร้างมาตรฐานข้าวอินทรีย์ “ธัญโอสถ” ข้าวที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง คือ ข้าวสีนิล(เจ้าหอมนิล),ข้าวไรซ์เบอรี่, ข้าวที่มีธาตุเหล็กสูงดัชนีน้าตาลปานกลางเช่น ข้าวสินเหล็ก ที่ได้ร่วมงานกับสถาบันโภชนาการชั้นนำอย่างมหาวิทยาลัยมหิดลในการศึกษาข้อมูลเชิงโภชนาการบำบัดของผลิตภัณฑ์ข้าวโภชนาการสูงเหล่านี้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ ประกอบกับรสสัมผัสที่ยอดเยี่ยมและสีที่โดดเด่นจึงทำให้ข้าวไรซ์เบอรี่ ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว (สนับสนุนโดยคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)

             การปลูกข้าวให้เป็นธัญโอสถ นับว่าเป็นกุญแจสู่การตลาดข้าว Premium ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงสุดจากจากมือเกษตรกร ด้วยการปลูกข้าวในระบบเกษตรอินทรีย์ที่ให้คุณภาพสูง เพราะมีความละเอียดอ่อนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรได้มากที่สุด ผลผลิตข้าวอินทรีย์จึงมีคุณภาพที่อุดมไปด้วยธาตุอาหารรอง, สารต้านอนุมูลอิสระ และ metabolites ที่เสริมความแข็งแรงตามธรรมชาติของมัน แต่อย่างไรก็ตาม การปลูกข้าวอินทรีย์จำเป็นต้องเริ่มจากชาวนาที่มี “ทัศนคติที่ดี” จึงจะสำเร็จได้ ในปัจจุบันชาวนาที่มีอุดมการณ์เหล่านี้ได้ถูกระบบการจำนำราคาข้าวทำลายไปเป็นจำนวนมากอย่างน่าเสียดาย

             ในการนี้ จึงเกิดเป็นโครงการความร่วมมือจากหลายฝ่ายซึ่งมีศักยภาพในแต่ละด้าน เพื่อให้โครงการเกิดความชัดเจนในเรื่องกระบวนการดำเนินโครงการและบทบาทหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละฝ่ายซึ่งจะสามารถทำให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ได้ในที่สุด

 

พันธกิจ

             สร้างระบบการผลิตข้าวด้วยกระบวนการจัดการความรู้ นำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ โดยเน้นการพึ่งพาตนเองได้ในรูปแบบกิจการเพื่อสังคมที่มีการเสริมสร้างให้ชาวนาตระหนักถึงการลดต้นทุนการผลิต ส่งเสริมการเพิ่มคุณภาพข้าวอินทรีย์มาตรฐาน ด้วยการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ปัญหาและแนวทางแก้ไขไปสู่การเพิ่มผลผลิตข้าวอินทรีย์ด้วยระบบการผลิตที่ยั่งยืน สู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกร และผลผลิตได้มาตรฐานคุณภาพในระดับสากล เพื่อพัฒนาศักยภาพข้าวไทยให้เป็นธัญโอสถสู่ครัวโลก

 

 

 

 

 

 

 

 © Riceberry  Valley 2015