เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ถึง 10 กรกฏาคม 2558

คณะทำงานจาก กระทรวงพาณิยชย์, ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว และบริษัทธัญเจริญผล ได้เดินทางไปยังกลุ่มที่สมัครเข้าร่วมโครงการข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ กลุ่มที่สมัครในโครงการมีหลายกลุ่ม แบ่งออกเป็น 2 โซน คือ โซนภาคเหนือ และโซนภาคอีสาน คณะทำงานได้นำเสนอรายละเอียดต่างๆโครงการข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ การปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ สอบถามพูดคุยปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในการปลูกข้าว การจัดทำระบบควบคุมภายใน (Internal Control System; ICS) สำหรับการรับรองเกษตรอินทรีย์ ซึ่งโครงการใช้มาตรฐานจากสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federation of Organic Agriculture Movements : IFOAM)  และลงสำรวจพื้นที่แปลงนาของเกษตรกร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © Riceberry  Valley 2015